Reopen university admission 2020/2021-special announcement from UGC

REOPEN university admission 2021

Announcement for the students who were unable to apply for the university admission for the academic year 2020/
2021 on or before the closing date (18th June 2021) for submitting applications.

விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி தேதியில் அல்லது அதற்கு முன் 2020/ 2021 கல்வியாண்டிற்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாத மாணவர்களுக்கான அறிவிப்பு.