வணிகமாணிக் கற்கைநெறிக்கான அனுமதி – 2018 / 2019-B.COM(JAFFNA UNIVERSITY)

B.COM(JAFFNA UNIVERSITY)