2020 இல் உலகில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் (general knowledge for government competitive exams)

January 4, 2021 ceylonvacancy 1

அரச போட்டிப் பரீட்சைகளில் கேட்கப்படும் முக்கியமான வினாக்கள் பொது அறிவு வினாக்கள் 2020 ஆம் ஆண்டில் நடந்த உள்ளூர் அரசியல் […..]