Free Aquaculture Training Courses – Northern Province

Free Aquaculture Training Courses – Northern Province

வட மாகாணக் கல்வி அமைச்சின் இளைஞர் விவகாரப்பிரிவினால் நடாத்தப்படும் நீர்உயிரின வளர்ப்பு தொடர்பான இலவச பயிற்சி நெறிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகிறது

 • வீட்டுத்தடாகங்களில் மீன் வளர்ப்பு(Pond Fish Culture)
 • அலங்கார மீன் வளர்ப்பு(Ornamental Fish Culture)
 • கடற்பாசி வளர்ப்பு(Seaweed Culture)
 • கடலட்டை வளர்ப்பு (Sea Cucumber Culture)
 • மீன்குஞ்சு உற்பத்தி செய்தல்(Fry to Fingerling Culture)
 • மீனுணவூ உற்பத்தி செய்தல் Fish Feed Preparation)
 • கொடுவா மீன் வளர்ப்பு(Sea bass Culture)
 • புகை மற்றும் உப்புக் கருவாடு தயாரிப்பு(Smoke or Dry Fish Production)
 • சிப்பி வளர்ப்பு(Oyster Culture)
 • பாலைமீன் வளர்ப்பு(Milk Fish Culture)
 • 1️⃣பாறைப்படிம வளர்ப்பு(Live Rock Culture)
 • இறால் வளர்ப்பு(Shrimp Culture)
 • நண்டு வளர்ப்பு(Crab Culture)
 • கடலட்டைக் குஞ்சு வளர்ப்பு(Sea Cucumber Nursery Culture)
 • சிங்க இறால் வளர்ப்பு(Lobster Culture)
 • நன்னீர் இறால் வளர்ப்பு (Freshwater Prawn Culture)