Master of education-NIE-2021/2023

Master of education-NIE-2021/2023

தேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் கல்வி முதுமாணி பாடநெறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

  • இலங்கை ஆசிரியர் சேவை
  • இலங்கை ஆசிரிய ஆலோசகர் சேவை
  • இலங்கை அதிபர் சேவை
  • இலங்கை ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் சேவை
  • இலங்கை கல்வி நிரவாக சேவை

கல்வித் தகைமைகள்

  • பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா பாடநெறியில் 05 B சித்திகள் அல்லது
  • கல்விமாணி பட்டத்தில் 05 B சித்திகள் அல்லது

காலம் – 18 மாதங்கள்
தமிழ் மொழி மூலத்தில் 150 மாணவர்களும், ஆங்கில மொழமூலத்தில் 50 மாணவர்களும், சிங்கள மொழிமூலத்தில் 300 மாணவர்களும் அனுமதிக்கப்படுவர்
பாடநெறிக் கட்டணம் 100 000
விண்ணப்பக் கட்டணம் 1550