பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க கூடிய கற்கைநெறிகள் இன் விபரம்(physical science stream Courses in University)

பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு  மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி பெறும் கற்கை நெறிகளில் விபரங்களை அவை காணப்படும் பல்கலைக்கழகங்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Titles of each course of study under Maths stream.
Different Courses of Study are available in Universities and Higher Educational Institutes

உயர்தர பரீட்சையில் உள்ள பாடங்கள் பின்வருமாறு ஆறு முக்கிய பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

1.கலைப்பிரிவு(arts)

2.வணிகவியல் பிரிவு

3.உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவு

4.பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு

5.பொறியியல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

6.உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்ப பிரிவு.

கீழ்வரும் கற்கைநெறி விவரங்கள் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவால் வெளியிடப்பட்ட 2020 நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு  மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கக் கூடிய கற்கை நெறிகளும் அவை காணப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான விபரங்களும்..

பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு

பொறியியல்(Engineering)

 University of Peradeniya
 University of Jaffna
 University of Ruhuna
 Universityof Moratuwa
 South Eastern University of Sri Lanka
 University of Sri Jayewardenepura

பொறியியல் நிலவளங்கள் எந்திரவியல்(Engineering (EM) – Earth Resources Engineering)

University of Moratuwa

பொறியியல் புடவை மற்றும் துணி தொழில்நுட்பம்(Engineering (TM) – Textile & Clothing Technology)

 University of Moratuwa

பௌதீக விஞ்ஞானம்(Physical Science)

University of Colombo
 University of Peradeniya
 University of Sri Jayewardenepura
 University of Kelaniya
 University of Jaffna
 University of Ruhuna
 Eastern University, Sri Lanka
 South Eastern University of Sri Lanka

கணனி விஞ்ஞானம்(Computer Science)

University of Jaffna
 University of Ruhuna
 University of Colombo School of Computing
 Trincomalee Campus
 University of Kelaniya

பிரயோக விஞ்ஞான ங்கள்(Applied Sciences (Physical Science)

Rajarata University of Sri Lanka
 Sabaragamuwa University of Sri Lanka
 Wayamba University of Sri Lanka
 Vavuniya Campus
 Trincomalee Campus

போக்குவரத்தும் தேவைகள் விடியோகோ ஒழுங்கமைப்பு முகாமைத்துவமும்(Transport & Logistics Management)

University of Moratuwa

கைத்தொழில் புள்ளிவிபரவியல் கணிதவியல் நிதியம்(Industrial Statistics & Mathematical Finance) 

University of Colombo

புள்ளிவிபரவியல் உம் செயற்பாட்டு ஆராய்ச்சி(Statistics & Operations Research)

University of Peradeniya

கணக்கிட லும் தகவல் முறைமைகளும்(Computing & Information Systems)

Sabaragamuwa University of Sri Lanka

பௌதிக விஞ்ஞானம் தகவல் மற்றும்  தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்..

University of Sri Jayewardenepura
 University of Kelaniya

  பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு மாணவர்கள் மேலும் விண்ணப்பிக்க கூடிய கற்கை நெறிகளில் விவரம் 

 • Quantity Surveying
   Architecture
   Design
   Fashion Design & Product Development
   Law
   Management Studies (TV)
   Surveying Science
   Information Technology (IT)
   Management and Information Technology (MIT)
   Town & Country Planning
   Peace and Conflict Resolution
   Information and Communication Technology (ICT)
   Facilities Management
   Computation & Management
   Science and Technology
   Computer Science & Technology
   Entrepreneurship & ManagementPhysiotherapy
   Tea Technology & Value Addition
   Industrial Information Technology
   Mineral Resources and Technology
   Physical Education
   Sports Science & Management
   Management and Information Technology (SEUSL)
   Speech and Hearing Sciences
   Hospitality, Tourism and Events Management
   Palm and Latex Technology & Value Addition
   Information Technology & Management
   Tourism & Hospitality Management
   Information Systems
   Landscape Architecture
   Translation Studies
   Software Engineering
   Film & Television Studies
   Project Management
   Marine and Fresh Water Sciences
   Food Business Management
   Business Science
   Geographical Information Science
   Financial Mathematics and Industrial Statistics
   Human Resource Development

NOTE- உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவு  மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கக் கூடிய கற்கை நெறிகளும் அவை காணப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான விபரங்களும்..– READ

NOTE- கலைப் பிரிவு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க கூடிய கற்கைநெறிகள் இன் விபரம்(Arts stream Courses in University) – READ