தொழில்நுட்ப பிரிவு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க கூடிய கற்கைநெறிகள் இன் விபரம்(Tehnology stream Courses in University)

தொழில்நுட்ப பிரிவு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி பெறும் கற்கை நெறிகளில் விபரங்களை அவை காணப்படும் பல்கலைக்கழகங்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Titles of each course of study under Technology stream.
Different Courses of Study are available in Universities and Higher Educational Institutes

1.பொறியியல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

2..உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்ப பிரிவு.

3.தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

கீழ்வரும் கற்கைநெறி விவரங்கள் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவால் வெளியிடப்பட்ட 2020 நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

தொழில்நுட்ப பிரிவு பிரிவு  மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கக் கூடிய கற்கை நெறிகளும் அவை காணப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான விபரங்களும்..

1. பொறியியல் தொழில்நுட்ப பிரிவு(Engineering Technology (ET))

பொறியியல் தொழில்நுட்பம்(Engineering Technology)

 University of Sri Jayewardenepura
 University of Kelaniya
 University of Jaffna
 University of Ruhuna
 Rajarata University of Sri Lanka
 Uva Wellassa University of Sri Lanka
 Wayamba University of Sri Lanka
 University of Colombo
 Sabaragamuwa University of Sri Lanka

பொறியியல் தொழில்நுட்ப பிரிவு மாணவர்கள் மேலும் விண்ணப்பிக்க கூடிய கற்கை நெறிகளில் விவரம் 

 Management Studies (TV)
 Information Technology (IT)
 Peace and Conflict Resolution
 Information and Communication Technology (ICT)
 Sports Sciences & Management
 Physical Education
 Fashion Design & Product Development
 Design
 Computation & Management
 Entrepreneurship & Management
 Industrial Information Technology
 Management and Information Technology (SEUSL)
 Hospitality, Tourism and Events Management
 Information Technology & Management
 Translation Studies
 Film & Television Studies
 Project Management
 Teaching English as a Second Language (TESL)
 Human Resource Development

2.உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்ப பிரிவு..

உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பம்.(BIOSYSTEMS TECHNOLOGY STREAM)

University of Sri Jayewardenepura
 University of Jaffna
 Eastern University, Sri Lanka
 Rajarata University of Sri Lanka
 South Eastern University of Sri Lanka
 Uva Wellassa University of Sri Lanka
 Wayamba University of Sri Lanka
 University of Colombo
 Sabaragamuwa University of Sri Lanka
 University of Ruhuna

உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்ப மாணவர்கள் மேலும் விண்ணப்பிக்க கூடிய கற்கை நெறிகளில் விவரம் 

Management Studies (TV)
 Information Technology (IT)
 Peace and Conflict Resolution
 Information and Communication Technology (ICT)
 Sports Sciences & Management
 Physical Education
 Fashion Design & Product Development
 Design
 Computation & Management
 Entrepreneurship & Management
 Industrial Information Technology
 Management and Information Technology (SEUSL)
 Hospitality, Tourism and Events Management
 Information Technology & Management
 Translation Studies
 Film & Television Studies
 Project Management
 Teaching English as a Second Lang

3.தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Information Communication Technology

University of Sri Jayewardenepura
 University of Kelaniya
 University of Ruhuna
 Rajarata University of Sri Lanka
 South Eastern University of Sri Lanka
 Vavuniya Campus
 University of Colombo
 Uva Wellassa University of Sri Lanka

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மாணவர்கள் மேலும் விண்ணப்பிக்க கூடிய கற்கை நெறிகளில் விவரம் 

 • Management Studies (TV)
 •  Peace and Conflict Resolution
 •  Information and Communication Technology (ICT)
 •  Sports Sciences & Management
 •  Physical Education
 •  Fashion Design & Product Development
 •  Design
 •  Entrepreneurship & Management
 • Industrial Information Technology
 •  Management and Information Technology (SEUSL)
 •  Hospitality, Tourism and Events Management
 •  Translation Studies
 •  Film & Television Studies
 •  Project Management
 •  Human Resource Development

NOTE- உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவு  மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கக் கூடிய கற்கை நெறிகளும் அவை காணப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான விபரங்களும்..– READ

NOTE- கலைப் பிரிவு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க கூடிய கற்கைநெறிகள் இன் விபரம்(Arts stream Courses in University) – READ

NOTE-பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு  மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கக் கூடிய கற்கை நெறிகளும் அவை காணப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான விபரங்களும்..