கலைப் பிரிவு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க கூடிய கற்கைநெறிகள் இன் விபரம்(Arts stream Courses in University)

கலைப் பிரிவு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி பெறும் கற்கை நெறிகளில் விபரங்களை அவை காணப்படும் பல்கலைக்கழகங்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Titles of each course of study under ARTS subject stream.
Different Courses of Study are available in Universities and Higher Educational Institutes

உயர்தர பரீட்சையில் உள்ள பாடங்கள் பின்வருமாறு ஆறு முக்கிய பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

1.கலைப்பிரிவு(arts)

2.வணிகவியல் பிரிவு

3.உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவு

4.பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு

5.பொறியியல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

6.உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்ப பிரிவு.

கீழ்வரும் கற்கைநெறி விவரங்கள் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவால் வெளியிடப்பட்ட 2020 நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

கலைப் பிரிவு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கக் கூடிய கற்கை நெறிகளும் அவை காணப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான விபரங்களும்..

1.கலை(arts)

கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்

களனி பல்கலைக்கழகம்

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

உருகுணை பல்கலைக்கழகம்

பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்

கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்

இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்

இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

2.கலை-(arts-sp)

ஸ்ரீ பாளி வளாகம் 

3.கலை(arts-sab)

இலங்கை சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகம்

4.தொடர்பாடல் கற்கைகள் (communication studies)

கிழக்கு பல்கலைக்கழக திருகோணமலை வளாகம்

5.சமாதானமும் முரண்பாடு தீர்த்தல் உம்(peace and conflict resolution)

இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம்

6.இஸ்லாமிய கற்கை நெறி(Islamic studies)

இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்

அரபு மொழி(Arabic language)

7.இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்

8.ஆங்கிலத்தை இரண்டாம் மொழியாக கற்பித்தல்

இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம்

9.சமூகப்பணி(social work)

பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்

குறிப்பு மேலே குறிப்பிட்ட ஒன்பது வகையான கற்கை நெறிகளுக்கு அனுமதி  தீவளாவிய திறமை அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.

சங்கீதம்

கட்புல அரங்கேற்ற கலை பல்கலைக்கழகம்

சுவாமி விபுலானந்தா அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகம்

ராமநாதன் நுண்கலைக் கழகம்

நடனம்

கட்புல அரங்கேற்ற கலை பல்கலைக்கழகம்

சுவாமி விபுலானந்தா அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகம்

நாடகமும் அரங்கியலும்

கட்புல அரங்கேற்ற கலை பல்கலைக்கழகம்

சுவாமி விபுலானந்தா அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகம்

கட்புல கலை (visual arts)

கட்புல அரங்கேற்ற கலை பல்கலைக்கழகம்

கட் புறமும் தொழில்நுட்பவியல் கலையும்.(visual and technological arts)

சுவாமி விபுலானந்தா அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகம்

சித்திரமும் வடிவமைப்பும்(art and design)

ராமநாதன் நுண்கலைக் கழகம்()

*மேலதிகமாக கலைப் பிரிவு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கக் கூடிய கற்கை நெறிகள்*

பட்டினமும் நாடும் திட்டமிடல் (town and country planning)

கட்டடக்கலை(architecture)

நவநாகரீக வடிவமைப்பும் உற்பத்தி அபிவிருத்தி -இலங்கை மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்(fashion design and product development)

நிலத்தோற்ற கட்டடக்கலை(landscape architecture)

வடிவமைப்பு (deign)

சட்டம் (law)

முகாமைத்துவமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும்-இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்.(management and information technology)

தொழில் முயற்சியும் முகாமைத்துவமும்- ஊவா வெல்லச பல்கலைக்கழகம்(entrepreneurship and management)

கைத்தொழில் தகவல் தொழில்நுட்பம்(industrial information technology) – ஊவா வெல்லச பல்கலைக்கழகம்.

விருந்தோம்பல் சுற்றுலா மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் முகாமைத்துவம்(hospitality tourism and events management.).- ஊவா வெல்லச பல்கலைக்கழகம்.

உடற் தொழில் கல்வி.(physical education)

விளையாட்டு விஞ்ஞானமும் முகாமைத்துவமும்(sport science and management).- ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்.

திரைப்படம் தொலைக்காட்சி கற்கைகள்(film and television studies.)- இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம்.

பேச்சும் செவிமடுத்தல் விஞ்ஞானமும் (speech and hearing science)

தகவல் முறைமைகள் (information systems)

கொழும்பு பல்கலைக்கழகக் கணினிக் கல்லூரி.

மொழிபெயர்ப்புக் கற்கைகள் -(translation studies)

களனி பல்கலைக்கழகம்

சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகம்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்

கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்.

செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் (project management)

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக வவுனியா வளாகம்.

புவியியல் தகவல் விஞ்ஞானம்(geographical information science.)

பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்- 

மனிதவள மேம்பாடு.- human resource development.