G.C.E. O./L. 2020(2021) – Online Results schedule (for school & private Candidates)

G.C.E. O./L. 2020(2021) – Online Results schedule (for school & private Candidates)

நீங்கள் பாடசாலை பரீட்சாத்தியாக இருந்தால் school candidate என்பதையும் தனியாரில் பரீட்சாத்தியாக இருந்தால் private candidate என்பதை அழுத்துங்கள்.

SCHOOL CANDIDATECLICK HERE
PRIVATE CANDIDATECLICK HERE